Formulár na odstúpenie od zmluvy

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu:          RLF Safety, s.r.o., Jesenského 672/52, 927 01 Šaľa

IČO: 50084208, DIČ: 2120176894, IČ DPH: SK2120176894

Email: eshop@rlfsafety.sk, Telefón: +421 907 020 813

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na nasledujúci  tovar /od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*) :

Kód tovaru                          Názov tovaru                                                             Počet ks

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   

Dátum objednania/dátum prijatia (*) ....................................................................................................

Číslo objednávky/faktúry**...................................................................................................................   

Meno a priezvisko kupujúceho: ............................................................................................................

Adresa kupujúceho: ...............................................................................................................................   

Email kupujúceho**:..............................................................................................................................

Platbu žiadam vrátiť na číslo účtu: .......................................................................................................

(pokiaľ nebude vyplnené, platba Vám bude vrátená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri svojej objednávke).

 

Dátum: .................................                                  Podpis kupujúceho...........................................   

(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 (*) Nehodiace sa prečiarknite.

(**) Nepovinný údaj, ale urýchli spracovanie.